ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Web Chat

สรรพากร Call Center ให้บริการข้อมูลสรรพากรเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ของท่านในการนำไปใช้อ้างอิง กรุณาหารือเป็นลายลักษณ์อักษร

Terms and Conditions of using Web chat.

In the principle of service, RD Call Center will service your benefit from the database of the Revenue Department,please request information by sending the formal writing to the Revenue Department.
คู่มือการใช้บริการผ่าน Web Chat